Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

ŠPP - Prevence

Školní metodik prevence

Oblast primární prevence je nezbytnou součástí školního poradenského pracoviště v návaznosti na záměr školské politiky napomoci předcházení osobnostně a sociálně nežádoucích jevů.
Je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování, zamezujících jeho dalšímu růstu, zmírňujících již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky.

Základním principem strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a podpora rozvoje integrované osobnosti.
Nespecifická primární prevence zahrnuje veškeré aktivity podporující zdravý životní styl a osvojování pozitivního sociálního chování, činnosti, které podporují zdravý rozvoj osobnosti, odpovědnost za sebe a své jednání, dodržování pravidel.
Specifická primární prevence jsou aktivity a programy, které jsou zaměřeny specificky na předcházení a omezování výskytu jednotlivých forem rizikového chování žáků. Jedná se o kontinuální a komplexní programy či interaktivní programy, programy pomáhající žákům čelit sociálnímu tlaku, zkvalitňovat komunikaci, učit se zvládat konflikty, odmítat návykové látky, zvyšovat zdravé sebevědomí, zvládat složité situace, úzkost, stres apod.
Intervence
Intervence je zásah vedoucí ke změně situace, chování. Jejím smyslem je poskytnout včas a neodkladně pomoc těm, kteří ji potřebují, s pozitivním dopadem na žáka či skupiny (včetně celých tříd).

Neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv podnětem v oblasti primární prevence, také v případě, že máte u svého dítěte obavy z výskytu některého z projevů rizikového chování vůči němu či u dítěte samotného.

Jednotlivé oblasti rizikového chování

  • Šikana a extrémní projevy agrese
  • Záškoláctví
  • Rasismus, xenofobie
  • Prevence v adiktologii (závislosti různého druhu, netolismus – závislost zejm. na internetu, soc. sítích, mobilech)
  • Spektrum poruch příjmu potravy (např. přejídání, bulimie, anorexie atd.)
  • Negativní působení sekt
  • Sexuální rizikové chování
  • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN (syndromem týraného a zanedbávaného dítěte)

Dokumenty ke stažení

  • Minimální preventivní program pdf ZDE