info zš obříství

Zápis do 1. ročníku pro šk.r. 2021/22

 

Zápis do 1. ročníku pro šk.r. 2021/22

Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku pro školní rok 2021/2021 proběhne od 12. dubna 2021 do 30. dubna 2021 bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole.

Možnost registrace najdete v odkazu pod tímto sdělením. Pro lepší orientaci máte přiložený MANUÁL, kde jsou vysvětleny všechny kroky. Před registrací si ho, prosím, projděte. Následně se zaregistrujte. Po odeslání žádosti dostanete potvrzující email.

Vytiskněte, prosím, vygenerovanou žádost a zápisový lístek a doručte následujícími způsoby:

           1. do datové schránky školy (ID schránky: 35cmqde) ze soukromé datové schránky

           2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

           3. poštou – na adresu: Základní škola Obříství, Školní 84, Obříství 277 42

           4. osobní podání: vložit žádost do označené schránky u školy (na levé straně školy).

Pokud nemáte možnost elektronického odeslání ani vytištění žádosti, kontaktujte ředitelku ZŠ na tel.: 608 973 505

Po doručení žádosti do školy Vám bude emailem sděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek správního řízení v prvním týdnu měsíce května.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Přijetí i nepřijetí žáků bude oznámeno v souladu se školským zákonem v platném znění (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 pís. e) školského zákona) a správním řádem.

Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy www.zsobristvi.cz. Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění. Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena do vlastních rukou zákonného zástupce.

Během června bude uspořádán náhradní motivační program pro přijaté děti a proběhnou informační třídní schůzky – pouze v případě, že budou rozvolněna mimořádná opatření. Zákonní zástupci budou o termínu schůzky informováni emailem.

 

Online registrace ZDE

 

Kritéria přijetí do Základní školy Obříství, okres Mělník pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění (dále jen školský zákon). Zákonný zástupce může pro zápis svého dítěte zvolit školu podle příslušného školského obvodu, či jinou – dle svého výběru.

    1. Dítě splňuje podmínky zápisu (školní zralost)

    2. Dítě má trvalý pobyt ve školském obvodu. V případě naplnění kapacity školy stanovuje ředitelka školy kritérium losování (podmínky viz níže)

    3. V případě nenaplnění kapacity školy jsou přijímány i děti z nespádových oblastí, přednostně sourozenci žáků naší školy. Pokud počet dětí v této skupině bude vyšší než počet zbývajících volných míst, stanovuje ředitelka školy kritérium losování (podmínky viz níže)

    4. Časový předstih podané přihlášky nelze brát v případě zápisu do školy v potaz.

 

Stanovení podmínek losování

Do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců, jejich syn/dcera mají trvalý pobyt ve školském obvodu dle odst.2 (viz výše) nebo do losování budou zařazeny pouze žádosti zákonných zástupců z jiných oblastí dle odst.3 (viz výše). Termín takového losování bude zveřejněn na místech umožňující dálkový přístup a na úřední desce školy v okamžiku, jakmile budou známy okolnosti k takovému kroku opravňující. Losování proběhne za přítomnosti vedení školy a zástupce školské rady, případně zřizovatele.