info zš obříství

Volba povolání

Přijímací řízení    - VZOR Přihláška ke studiu

S pololetním vysvědčením dostává žák 2 přihlášky na SŠ. Uchazeč může na přihlášku vyplnit jednu až dvě školy. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné!

Přihlášky vyplňuje žák, prospěch vyplňuje a potvrzuje škola. Požadavek na vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti žáka Vám sdělí příslušná střední škola.

Přihlášku/y odevzdá zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka do 1. března 2017 na střední školu /y, kam se hlásí (v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016).

Kritéria a požadavky na přijímací řízení střední školy musí ředitel SŠ zveřejnit do 31. ledna 2017 (pro obory vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. října 2016).

V případech, kdy se uchazeč hlásí na dvě školy, kde se konají přijímací zkoušky, může žák konat testy na obou školách a bude zařazen podle lepších výsledků.

Přijímací řízení probíhají celostátně v termínu od 12. dubna do 28. dubna 2017.

Vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání probíhá u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů zasíláním písemného rozhodnutí nejdříve 22. dubna.

Co dělat v případě přijetí na zvolený obor?

Zletilý žák nebo zákonný zástupce musí zaslat popř. osobně doručit do 10 pracovních dní ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení zápisový lístek (vydán ZŠ do 1.března) na příslušnou střední školu. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě doručen, škola může místo obsadit jiným uchazečem.

Zápisovým lístkem žák stvrzuje, že se od školního roku 2016/2017 stává studentem střední školy, na kterou zápisový lístek odevzdal.

Odevzdaný zápisový lístek již nelze vzít zpět. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku zpět je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání žák přijat.

Co dělat v případě nepřijetí na zvolený obor?

Zletilý žák nebo zákonný zástupce může do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

Zletilý žák nebo zákonný zástupce se může u ředitele příslušné SŠ zeptat na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (neodevzdali zápisový lístek).

Žák sleduje další možnosti 2. kola přijímacích řízení na webových stránkách krajského úřadu nebo vybrané školy.

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín Aktivita

do 30. září 2016 Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle § 60c odst. 1 školského zákona.

do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 20. ledna 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017 Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 20. února 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

18. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona).

19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona.

20. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle § 60c odst. 1 školského zákona)

11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.