info zš obříství

Školní jídelna - provoz

Vedoucí školní jídelny: Monika Korbelová
Vedoucí kuchařka: Zdenka Horáčková
Telefon: 315 685 006
Fax: 315 685 002
E-mail: jidelna@zsobristvi.cz
Adresa: Školní jídelna ZŠ Obříství, Obříství 84, PSČ: 277 42

Přihláška ke stravování - ke stažení zde

Věk strávníka - informace zde

PROVOZNÍ ŘÁD

 

ŠKOLNÍ JÍDELNY OBŘISTVÍ

1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb., hygienickými předpisy, bezpečnostními předpisy, zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou o nákladech na závodní stravování 84/2005.

Školní stravování se řídí výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovenými vyhláškou. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a při dodržování spotřebního koše sledovaných potravin ( mléčné výrobky, luštěniny, ryby, atd.).

 

2. Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny: PONDĚLÍ až PÁTEK 6:15 – 14:45 hod

Výdejní doba pro děti a zaměstnance dle rozvrhu obvykle 11:20 - 13:10 hod

pro cizí strávníky i žáky ( 1.den nemoci ) 10:20 - 10:50 hod

Výdej do termonádob pro podniky 11:00 - 11:20 hod

Stravovací dobu je nutno dodržovat z důvodu předepsané přestávky mezi jednotlivými jídly.

 

3. Chování a bezpečnost žáků ve školní jídelně

V prostoru jídelny se všichni strávníci řídí řádem školní jídelny, který je součástí tohoto řádu.

Strávníci v jídelně jsou povinni dodržovat klid a pořádek.

Žáci chodí na obědy jen v dny které mají trvala nahlášené a jsou průběžně kontrolovány u výdejních okének. Žáci kteří na oběd nechodí, mají vstup do jídelny zakázán.

- pokud dojde během výdeje jídel ke znečištění podlahy, stolů nebo židlí, pracovník vykonávající dozor neprodleně oznámí tuto skutečnost pracovnicím zajišťující úklid jídelny, které ihned zajistí příslušný úklid

- jídlo a nápoje konzumují strávníci u stolu a neodnášejí do jiných prostorů školy

- při vzniku úrazu žáka v jídelně sepisuje záznam o úrazu pracovník vykonávající dozor v jídelně

 

4. Výše stravného

Ceny obědů: Ceny obědů:

Mateřská škola Obříství Základní škola Obříství

celodenní stravování:(3. – 6. let) Strávníci (7. – 10.let) 20.-

ranní svačina 9.- Strávníci (11. – 14.let) 22.-

oběd 16.- Strávníci (15 let a vice) 24.-odpolední svačina 8.- Cizí odběratelé 55.-

Celkem 33.-

 

celodenní stravování: (7. – 10.let)

ranní svačina 9.-

oběd 20.-

odpolední svačina 8.-

Celkem 37.-

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařezování na dobu školního roku,

ve kterém dosahují příslušného věku.

 

5. Způsob úhrady stravného

Stravné se platí pro žáky ZŠ a děti z MŠ pouze bezhotovostně na účet školní jídelny č. 210 361 891 / 0300 u ČSOB, a.s. Poštovní spořitelny, pokladní složenkou nebo převodním příkazem z vlastního účtu. Každé dítě má svůj variabilní symbol, který obdrží na začátku školního roku. Variabilní symbol je třeba uvádět při každé platbě. Variabilní symboly mají žáci vyvěšeny ve třídách a na nástěnkách v budově školy. Cizí strávníci platí v hotovosti vždy každé úterý v kanceláři sekretářky školy. Žáci na začátku každého měsíce dostanou od třídních učitelů informaci o částce placení obědu do školníčků. Při ztrátě je třeba se informovat se v kanceláři ŠJ. Přeplatky které dětem na konci šk. roku vznikly se převádějí na další šk. rok nebo si zákonný zástupce může tyto přeplatky vyzvednou hotově v kanceláři ŠJ. Informace o přeplatcích na vyžádání v ŠJ.

Platba zálohy na stravné se vypočítává s měsíčním předstihem a je splatná nejpozději do 20. Dne v daném měsíci. Záloha je tedy vypočtena z počtu varných dní na nadcházející měsíc s odečtením odhlášených obědů v předpředešlém měsíci.

př.: - max. k 20.dni měsíce září bude muset být uhrazena částka na říjen

* max. k 20.dni měsíce října se uhradí částka na listopad s odhlášenými obědy z měsíce září

* max. k 20.dni měsíce listopadu se uhradí částka na prosinec s odhlášenými obědy z měsíce října …….

6. Internetové přihlašování stravy www.strava.cz

Zákonný zástupce má možnost přihlašovat a odhlašovat stravu prostřednictvím internetu na www.strava.cz, kde mají podrobný přehled evidence vydané stravy, došlých plateb, individuální spotřební koš, ……

Veškeré změny zadávané do systému jsou provedeny, až po obdržení potvrzovací zprávy.

Při nedostatečné výši konta, nelze přihlásit stravu, platba na další měsíc musí být v systému připsána do 20.dne v předešlém měsíci.

20. dne v měsíci se přihlašuje strava na další měsíc, ( pokud zákonný zástupce nahlíží 19.dne v měsíci je třeba si uvědomit, že strava na další měsíc není prozatím objednána a tudíž se systém tváří jako odhlášená strava.)

Pokud není uhrazena přesně vypočtena částka, je možné ( u dětí v MŠ ), že není nahlášen celý den a po připsání další platby se strava nahlásí od dalšího stravovacího dne. ( př.: posledních 9,- Kč vystačí jen na ranní sv. a po zaplacení další platby se strava nahlásí od druhého dne, oběd a odpolední svačinka z předešlého dne není nahlášena) V takovémto případě musí zákonný zástupce stravu doobjednat po internetu , popř. v ŠJ.

 

7. Čipy pro odběr stravy

Nákup čipu je nezbytnou součástí pro odebírání stravy!

Čip bude žák mít po celou dobu školní docházky, pokud dokončí školní docházku a čip bude plně funkční, bude školou vykoupen za stejnou cenu zpět. Při ztrátě je třeba si čip pořídit znovu. Žáci 1.- 3. ročníků budou mít čipy uschované u p. učitelky. Společně se zakoupením čipu, dostane strávník podrobné informace jak využívat internetových stránek. Cena čipu je 120,-Kč. V případě zapomenutí čipu, musí žák vyčkat na pokyn kuchařky a uvolnit místo strávníkům, kteří čip mají.

 

8. Přihlášky ke stravování

Zákonný zástupce dítěte vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři vedoucí ŠJ nejpozději v den nástupu dítěte k stravování. Přihlášky jsou platné po dobu docházky žáka v této škole. Při změně stravovacích návyků, je třeba písemnou formou informovat vedoucí ŠJ. Taktéž při odchodu ze školy se musí žák písemně odhlásit.

 

9. Odhlašování stravy

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., je žákovi poskytováno školní stravování v době školního vyučování,. První den neplánované nepřítomnosti dítěte nebo žáka se považuje za pobyt ve škole také a strava je poskytována za sníženou cenu. V dalších dnech nepřítomnosti žáka v základní škole lze stravu odebírat, ale obědy musí být uhrazeny v plné výši. Škola v tyto dny ztrácí nárok na dotaci. (jejich cena je zvýšena o provozní a osobní režii, která činí +19,- Kč). Celková částka za odebraný oběd činí pro žáky:

7 – 10 let: 39,- Kč 11 – 14 let: 41,- Kč 15 a více let 43,- Kč Trvalé odhlášení ze stravování se provádí osobně v kanceláři školní jídelny nebo písemnou formou s podpisem zákonného zástupce.

Odhlašování stravy lze telefonicky na tel. č.: 315 685 006 nebo osobně v ŠJ do 14:00 na další den. Elektronicky na www.strava.cz lze odhlašovat stravu do 6:00 na daný den.

Stravu nelze odhlašovat přes e-mail v ŠJ.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Je nutné, aby zákonný zástupce nezapomínal obědy včas odhlašovat.

10. Obědy pro cizí strávníky

Cizím strávníkům, kterým je oběd vydáván do jídlonosičů, je přísně vymezen čas a prostor pro jejich odběr. Tento výdej je pouze od 10:20 do 10:50 hodin.

Pro odběr stravy používejte pouze podepsané jídlonosiče. Vzhledem k bezpečnosti práce není možné používat skleněné nádoby.

 

11. Stravování zaměstnanců se řídí se vyhláškou č. 84 ze dne 14. 2. 2005 a FKSP.

Zaměstnanců je poskytnuto během stanovené směny jen jedno jídlo za sníženou úhradu, pokud jejich přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny.

 

12. Doba prázdnin, případně volna vyhlášeného ředitelkou školy

V těchto dnech je každý strávník automaticky odhlášen. Pokud se vaří pro školní družinu, je nutné si obědy předem přihlásit. Pokud je žák na škole v přírodě, výletě nebo na jiné školní akci, je též automaticky odhlášen. V době prázdnin ( podzimní, vánoční, jarní, letní) se pro děti z MŠ vaří a pokud dítě nebude navštěvovat MŠ je nutné si tyto dny odhlásit po 20. dni v měsíci na další měsíc.

13. Jídelní lístek

Jídelní lístek a ostatní informace jsou vyvěšeny na nástěnce pro školní stravování.

14. Komunikace s MŠ Pověřená pracovnice MŠ po obdržení seznamů přihlášených dětí na daný den, provede kontrolu a při zjištění nesouladu se skutečným stavem informuje ihned zákonného zástupce.

15. Závěrečné ustanovení S provozním řádem jsou seznámeni všichni zákonní zástupci dětí při schůzce rodičů na začátku školního roku. Provozní řád byl projednán s ředitelkou školy. Provozní řád je vyvěšen na nástěnce u vedoucí ŠJ, na internetových stránkách školy a v prostoru školní jídelny.

 

V Obříství 1.9.2015 vedoucí školní jídelny

Monika Korbelová